english
Зграда Педагошке академије
Основни подаци
Место
Неготин, Тргу Моше Пијаде
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1910
Редни број у централном регистру
СК 336
Датум уписа у централни регистар
11.01.1983.
Редни број у локалном регистру
107
Датум уписа у локални регистар
20.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр.633-10/80-III од 18.06.1980. год

Зграда је грађена за потребе адекватног коришћења око 1910. године по пројекту београдског архитекте Јована Новаковића. Грађеа јекао објекат слобсоднан са свих страна, с симетричном диспозицијом главне фасаде према Тргу Моше Пијаде. Сама фасадна композиција састоји се из средишњег ризалита у чијој је основи улаз, на спрату наглашени прозорски отоври сачуваен сале. Ое средине лево и десно, надовезују се трактним ризалити. Централни део основе заузима још и иулазни, односно степенишни хол, док се у продужним трактовима формирају групе низова учионица, школских канцеларија и кабинета. Првобитно зграда данашењ Педагошке академије је имала смао приземље и спрат. У новије време, шездесетих година, условљено потребама за повећањем школског простора, згради је дозидан још један спрат. Мада је тиме нарушена складност пропорција у односу на спољашњи изглед грађевине, односно њених силуета, ипа је зграда сачувала своје монументалне карактеристике са стилским елементима српсковизантијске архитектуре (облици прозорских отвора на спрату, фасадна орнаментика и др.), нарочито на делу средишњег фасадног ризалита.