english
Локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
VI век
Редни број у централном регистру
АН 96
Датум уписа у централни регистар
24.04.1991.
Редни број у локалном регистру
21
Датум уписа у локални регистар
16.11.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решења Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 921/56 од 18.08.1956. год и 1158/56 од 10.10.1956. год

Локалитет градина у селу Постењу од Новог Пазара налази се у седишту Рашке Жупе. Историјски подаци указују да се ту налазила стара Арса, који помиње Прокопије у VI веку. Српски средњовековни текстови сведоче да се Петрова црква налазила 'по среде Раса'. У време византијске власти ту је било епископско седиште према подацима повеље цара Василија II из маја 1020.године. Ископавања у Новопазарској Бањи потврдил асу да је рч о ранохришћанском црквеном седишту. Читавимкомплексомдоминира утврђење на Градилини у Постењу и има значајнуфункцију у средишту жупе. У византијској епоси, епископска средишта су управни центри. На локалитету Градина прелиминарна археолошка истраживања извршена су 1982. г., 1983. и 1984. године. Локалитет је н купастом узвишењу изнад савременог пута Нови Пазар – Рашка. Највиша кота је 689,87 м. Остаци бедема обухватају елипсоидну зраван на врху брда и један имањи нижи плато са северне стране главног утврђења. Сондажна ископавања су показла да је от вишеслојни локалитет на којим је живот трајао са прекидима, од старијег гвозденог доба до средњег века. Утврђење је из VI века.