english
Археолошки локалитет на потесу Прибој
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
антика/средњи век
Ктитор
Миливој Милаковић
Сликари
Јанко ХалкозовићДимитрије БачевићТеодор Димитријевић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 272 од 4.10.1985. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК 19/77).

На потесу Прибој, око 2,5 км од села Грнчар на левој страни пута Грнчар-Летница налазе се остаци грађевина чији су зидови грађени од притесаног камена и облутака везаних кречним малтером. На основу увида на терену уочено је да је објекат зидан у два нивоа. По површини уочени су бројни остаци опека и делова керамичких посуда. Око 500 м у правцу Летнице уочена је депонија шљаке, вероватно коришћена у римском и средњовековном периоду, на основу чега се претпоставља да су поменути објекти служили као радионице за топљење руде.