english
Дворац у Хајдучици
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1911
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1114
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
44
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-30/2-84 од 30.01.1984. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Лазар Дунђерски је почетком XX века подигао академски компонован велики приземан спахијски дворац у парковском окружењу. Истурени класицистички портик приступне фасаде има четири дорска ступца, који носе једноставно решен тимпанон (без декорације, са кружним отвором за вентилацију). Степениште и колска рампа преко овог трема уводе кроз полукружна двокрилна врата у централни хол и пространу свечану салу. Из свечане дворане, украшене фризом и штуко декорацијом, излази се на велику терасу на супротној страни. Портик фасаде окренуте парку има шест дорских стубаца и тимпанон без украса. Бочни ризалити дворишне фасаде наглашени су у кровној конструкцији. Кровни венац је богато профилисан. Симетрично распоређени прозори, фланкирани плитким дорским пиластрима, архитравно су завршени, осим лучних фронтона са сваке стране портика. Основа је решена симетрично, а унутрашњи простор организован са страна подужног ходника. Подрум је засведен пруским сводом. Радова на обнављању било је 1980.