english
Кућа из 1797. г.
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1797
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1159
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
23
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-317/8-82 од 08.11.1982. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Кућа у Сремској Каменици, у Карађорђевој улици бр. 21, подигнута је 1797. о чему сведочи натпис изведен у малтеру на доњем делу уличног забата. Постављена је на уличној регулационој линији, а по вертикали се састоји од подрума, приземља и таванског дела. До адаптације то је била кућа уобичајеног троделног распореда, са тремом, зиданим стубовима и отвореним аркадама. Зграда има богату декорацију уличне фасаде, са барокном киблом која се завршава двема волутама, испод које је пластично изведен мотив свевидећег ока. Доње ивице кибле се завршавају четвртастом волутом – меандром. Кућа је адаптацијом унутрашњег простора и нарочитозатварањем трема изгубила првобитне карактеристике и данас служи као стамбени објекат.