english
Сеоска кућа панонског типа са окућницом
Основни подаци
Место
Бачка Топола, Моше Пијаде бр. 19
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1843
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1455
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 73
Датум уписа у локални регистар
05.04.2002.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-452/2-84 од 24.10.1984.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Кућа породице Морваи, у улици Моше Пијаде бр. 19, подигнута је 1843, према урезаној години на таванској греди ћупријачи. Грађена је од набоја као двосливна тршчара, наглашено испуштене стрехе, која је 1926. претворена у ниско ограђени трем са дрвеним стубовима украшеним резаном дрвеном профилацијом постављеном са обе стране стубова испод архитравне греде. У исто време повећани су првобитни мали прозори са шалукатрама на чеоној страни, првобитни дашчани забат промењен зиданим, а измене су извршене и на улазима и капијама са улице. Развијени просторни план куће, за коју се каже да је била газдинска, састоји се од стамбеног дела, коморе, подрума и штале. Стамбени део је подељен на „чисту” собу – за примање гостију и свечане прилике, кухињу – као комуникативно средиште са функционално издвојеним подоџаком са банцима за спремање хране и ложење пећи у собама, и стражњу собу – за свакодневни боравак. Кућа је претворена у завичајни музеј опремљен традиционалним мађарским покућством. У дворишту су сачуване пратеће зграде: летња кухиња, летња шупа за рогату марву, колница, чардак за кукуруз, свињац, фуруна и кокошињац и изложене пољопривредне алатке. У овој намени је од 1986, након изведених конзерваторских радова.